Dzisiaj jest środa, 24 lip, 2024 2:55

Zasady i warunki

§1 — POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania i korzystania z serwisu służącego do wystawiania i zarządzaniem fakturami pod nazwą wystaw-fakture.net (zwanego dalej: „Serwisem”).
  Serwis prowadzony jest pod nazwą domeny www.wystaw-fakture.net
 2. Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest NetCreator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 164/4, 80-258 Gdańsk, KRS 0000429904 (zwana dalej: „Operatorem”).
 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  Regulamin - regulamin korzystania z serwisu internetowego wystaw-fakture.net stanowiony przez niniejszy dokument
  Zasoby Serwisu - oznaczają dane dobrowolnie wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu
  Usługi Serwisu - oznaczają usługi funkcjonalne świadczone przez Serwis
  Użytkownik - osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Operatora
  Firma - przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), utworzona przez Użytkownika
  Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia korzystania z serwisu.

§2 — USŁUGI

 1. Serwis świadczy usługi dostępu do aplikacji internetowej służącej do wystawiania i zarządzaniem faktur.
 2. Korzystanie z Usług serwisu jest płatne w zależności od wyboru odpowiedniego pakietu:
  • Samozatrudniony - darmowy pakiet umożliwiający wystawienie do 3 faktur miesięcznie oraz podłączenie do Firmy 1 Użytkownika
  • Mała firma - 25 faktur, 3 użytkowników
  • Firma - nielimitowana ilość faktur, 20 użytkowników

§3 — DOSTĘP DO SERWISU

 1. Dostęp do Seriwsu posiadają Użytkownicy.
 2. Proces rejestracji wymaga w ramach utworzenia Użytkownika podania wyłącznie prawidłowego adresu e-mail oraz hasła, Firmy podania nazwy firmy, jej adresu oraz numeru NIP. Proces rejestracji kończy się aktywacją.
  Jeśli Firma o podanym numerze NIP już istnieje wysyłana jest do obecnego użytkownika Firmy prośba o akceptację
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 4. Do korzystania z Usług serwisu niezbędna jest przeglądarka internetowa taka jak Safari 5, Firefox 3, Opera, Google Chrome czy Internet Explorer 8 lub nowszy.

§4 — ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania Zasobów Serwisu oraz Usług serwisu, a w szczególności za decyzje (np. finansowe) użytkownika podjęte w oparciu o dane zaczerpnięte z Serwisu.
 2. Na Operatorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, a w szczególności obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu.
 3. Operator nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

§5 — POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego pełni rolę ogólnych warunków umów.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie Serwisu.
 3. Operator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Serwisu i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, a jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Seriwsu.
 4. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.